ČESKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB Č. KAMENICE

všeobecná ustanovení

Druhy a stupně zkoušek a jejich konání

1. Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

        a) všestranného výcviku
                - zkouška základního minima (ZM)
                - zkouška všestranného výcviku 1.stupně ( ZVV 1)
                - zkouška všestranného výcviku 2.stupně ( ZVV 2)
                - zkouška všestranného výcviku 3.stupně ( ZVV 3)

        b) speciálního výcviku
                - zkouška základního minima malých plemen ( ZMMP)
                - zkouška psa malých plemen 1.stupně ( ZMP 1)
                - zkouška psa malých plemen 2.stupně ( ZMP 2)
                - zkouška psa stopaře 1. stupně ( ZPS 1)
                - zkouška psa stopaře 2. stupně ( ZPS 2)
                - zkouška psa obranáře 1. stupně ( ZPO 1)
                - zkouška psa obranáře 2. stupně ( ZPO 2)
                - zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO)


ZM , ZMMP, ZZO slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Jejich splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných.

ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3, ZPS 1, ZPS 2, ZPO 1, ZPO 2, ZMP 1, ZMP 2 se absolvují postupně od nižší k vyšší.

ZPS 1, ZPS 2 a ZPO 1, ZPO 2 jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek.


Všech zkoušek dle tohoto zkušebního řádu se mohou zúčastňovat i psi bez průkazu původu.

 

Požadovaná kohoutková výška psa:

U ZM, ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3, ZPO 2: > 45 cm.

U ZMMP, ZMP 1, ZMP 2: do 45 cm včetně. 

U ZZO a ZPS: bez omezení.


Konání akce s náplní zkoušek podle tohoto zkušebního řádu nelze slučovat se zkouškami dle jiných zkušebních řádů. Žádost o konání zkoušek a tím i delegaci rozhodčího podává pořadatel na tiskopise "přihláška akce" delegujícímu orgánu.

Termíny jednotlivých akcí , jejich druh, místo konání, jméno a adresa vedoucího a jméno delegovaného rozhodčího jsou zveřejňovány předem péčí delegujícího orgánu. 

Akce se mohou pořádat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna.

Rozhodčí může posoudit v jeden den pouze jednu akci. Minimální počet nastoupených je 5, maximálně 10 psů. Na akcích složených výlučně ze zkoušek ZZO, je maximální počet 15.

Zkoušky lze organizovat po celý rok mimo měsíců prosinec, leden a únor.


Článek 3. Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách


1. Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.

2. V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci, a to nejvíce se 2 psy.

3. Akcí se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky.

4. Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.

5. Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.

6. Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.

7. U zkoušek dvoustupňových (ZMP, ZPS, ZPO) a třístupňových (ZVV) může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího.

8. Splní-li pes podmínky zkoušky, nemůže již nižší stupeň daného druhu zkoušky opakovat. Stejný druh a stupneň zkoušky opakovat však může.

9. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat. 

10. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění, narození po 1.7. 1993 na území ČR.

 

Článek 4. Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky


1. Pro všechny druhy a stupně zkoušek se stanoví základní výstroj psa:
        a) hladký řetízkový obojek, který není nastaven na stahování (nošení kožených a jiných obojků je zakázáno)
        b) vodítko, musí mít psovod neustále u sebe, i když na něm nevede svého psa (v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok), mimo práce na stopě, pokud nejde volně
        c) náhubek - u zkoušek ZMP 1, ZMP 2 a ZZO

2. Speciální výstrojí psa na stopách se rozumí:
    a) stopovací postroj (není podmínkou)
    b) stopovací šnůra (vodítko) 10 m dlouhá

3. Po celou dobu průběhu akce pracuje pes bez náhubku. Výjimku tvoří jen určené cviky zkoušek psů malých plemen a zkouška ZZO.

4. Není přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa.

5. Cvičební prostory musí svou velikostí odpovídat požadavkům předepsaných cviků.

6. Cvičební nářadí a pomůcky popisuje část druhá - metodika a provádění cviků a dále obrazová příloha.

7. Cvičební prostory, nářadí, pomůcky a pomocníky zajištuje pořadatel. Při jejich nezajištění ukončí rozhodčí akci nebo posuzování daného druhu či stupně zkoušky, případně je nezahájí.

 

Článek 5. Pořad akce a posuzování cviků
1. Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků. Hlavní rozhodčí vyhlašuje harmonogram akce, pro který se rozhodl na základě předem mu předložené výsledkové listiny vyplněné ve všech částech (kromě pořadí a výsledků).

2. Na začátku akce se provádí kontrola identity psa – u psů s průkazem původu tj. kontrola tetovacího čísla apod. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě upoutaní na vodítku (prověšeném).

3. Ukončení každé akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém se provádí její vyhodnocení.

4. Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu a při ukončení každé části zkoušky. Při nástupu hlásí psovod své příjmení, jméno psa a připravenost k zahájení zkoušené části, u stop způsob činnosti psa při nalezení předmětu. Při ukončení hlásí psovod své příjmení, jméno psa a ukončenost zkoušené části, u stop odevzdá psem nalezené předměty. Rozhodčí poté stručně vyhodnotí práci psa v jednotlivých cvicích a sdělí psovodovi celkový výsledek zkoušené části.

5. Hlášení, zahájení a ukončení každého cviku provádí psovod v základním postoji - stojí vzpřímeně, nohy u sebe, ruce podél těla, pes sedí u levé nohy psovoda rovnoběžně. Psovod drží vodítko v levé ruce.

6. Chválení psa je kromě části A možné po cca 3vteřinové prodlevě po skončení celého cviku 1x krátce ze základního postoje, pes nesmí měnit polohu.

7. Zahájení každého cviku a jeho provádění se děje výhradně na pokyn rozhodčího, nutno dodržovat cca 3vt. prodlevy mezi jednotlivými fázemi cviku.

8. Psovod na akcích je povinen předvést svého psa ve všech cvicích, které předepisuje příslušná zkouška. Nelze, aby se z předvedení některého cviku předem omluvil i s vědomím, že za cvik obdrží nulové hodnocení.

9. Pokud se pes v průběhu zkoušky zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má rozhodčí právo, i proti mínění psovoda, zkoušku u tohoto psa ukončit.

10. Jakákoliv fyzická pomoc psovoda psu v průběhu akce není dovolena a vede k anulování výkonu.

11. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa 3x přivolat v přiměřených časových intervalech, určených rozhodčím. Nepřichází-li pes k psovodu ani po třetím přivolání je posuzování psa ukončeno.

12. Harmonogram posuzování akce určuje vždy rozhodčí (pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušek) po domluvě s vedoucím akce. Je-li na akci delegováno více rozhodčích, určuje hlavní rozhodčí, kterou část zkoušek a kterého druhu budou jednotliví rozhodčí posuzovat.

13. Rozhodčí má právo dále neposuzovat další část zkoušky u psa, který v předešlé části nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky.

14. Pořadí nástupu psovodů a psů k jednotlivým částem akce se určuje dohodou psovodů nebo losem a to při zahájení akce. V jejím průběhu je nelze bez vážných důvodů měnit. Háravé feny nastupují k částem B a C vždy poslední. Pořadí pro část A u cizích stop se určuje výhradně losem.

15. Jednotlivé druhy a formy povelů určuje další část tohoto zkušebního řádu.

16. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z akce.

17. Ve vyjímečných a zdůvodněných případech lze provést změnu v osobě psovoda před zahájením akce. Během akce nelze již osobu psovoda měnit.

18. Pro krajně nepřiznivé klimatické podmínky (např. silný déšt, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota) může rozhodčí zkoušky přerušit, ukončit nebo nezahájit.

19. Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má rozhodčí povinnost vyloučit psa z účasti.

20. Pořadí jednotlivých částí zkoušky není stanoveno, ale dodržuje se zásada nezačínat částí C – obrana. Pořadí cviků v jednotlivých částech zkoušky je nutné dodržet s výjimkou cviku "vysílání psa vpřed" a "přivolání" u zkoušky ZVV 3, ZPS 2, ZPO 2.

21. Rozhodčí má právo požádat na zkouškách o opakování cviku, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.

 

Článek 6. Stanovení výcvikové značky a známky
1. Na základě získaného bodového hodnocení jednotlivých cviků, částí zkoušky a dosaženého počtu bodů se stanoví hodnocení práce psovoda a činnosti psa, které se vyjadřuje výcvikovou značkou a výcvikovou známkou. 

2. Výcvikovou značku lze zadat jen tehdy, dosáhne-li pes v každé samostatné části zkoušek nejméně 70% z dosažitelných bodů. Tam, kde je to zvláště vyznačeno, je požadavek dosažení 70% bodů nebo známky "prospěl" i u jednotlivých cviků.

3. Pokud pes v některé části zkoušky neuspěje (nesplní 70% limitu), výsledek se dále nepropočítává a pes obdrží známku "nedostatečně".

4. Výcvikové známky mají následující zkratky a rozsah docíleného bodového hodnocení všech částí zkoušky:
        a) u zkoušek ZM a ZMMP
                - výborně (V) 145 - 150 bodů
                - velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů
                - dobře (D) 120 - 134 bodů
                - uspokojivě (U) 105 - 119 bodů
                - nedostatečně (N) 0 - 104 bodů
        b) u zkoušek ZPS 1, ZPO 1
                - výborně (V) 191 - 200 bodů
                - velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů
                - dobře (D) 160 - 179 bodů
                - uspokojivě (U) 140 - 159 bodů
                - nedostatečně (N) 0 - 139 bodů
        c) u zkoušek ZVV 1,2,3, ZMP 1,2, ZPS 2 a ZPO 2
                - výborně (V) 286 - 300 bodů
                - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů
                - dobře (D) 240 - 269 bodů
                - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů
                - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
        d) u zkoušek ZZO
                - prospěl výborně (PV)  - poslušnost 51 - 60 bodů
                - spec. cviky 2x prospěl výb. minimálně
                - prospěl (P) - poslušnost 42 - 50 bodů
                - spec. cviky 2x prospěl minimálně 
                - nedostatečně (N)  - poslušnost 0 - 41 bodů
                - spec. cviky 2x neprospěl.

Výsledná výcviková známka se stanovuje podle horšího výsledku (poslušnost nebo spec. cviky).

5. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí:
        a) při splnění do
                - výsledkové listiny
                - potvrzení o vykonané zkoušce
                - výkonnostního a výstavního průkazu psa
                - potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu) 
                - jiných výkonnostních průkazů, služebních (kmenových) knížek či průkazů o původu psů (je-li tam rubrika) – na žádost psovoda
        b) při nesplnění do 
                - výsledkové listiny
                - výkonnostního a výstavního průkazu psa.

zdroj:

  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode