ČESKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB Č. KAMENICE

Zkušební řád Policie ČR

15.09.2010 10:03

 

Zkušební řád Policie ČR

pro přezkušování služebních psů v Policii ČR

Zásady přezkušování a hodnocení

 • Hodnocení štěňat
 • Hodnocení hlídkových a pátracích psů
 • Hodnocení strážních psů

Základní ustanovení

Čl.1 Úvodní ustanovení

(1) Zkušební řád je základní normou pro jednotné hodnocení stupně připravenosti služebních psů Policie České republiky (dále jen "pes"). Stanovuje podmínky pro přezkušování psů z disciplín stanovených pro určitý stupeň cvičenosti a zásady pro hodnocení výkonu psů.

(2) Ustanovení základního řádu se vztahují na prověřování a hodnocení psů různého stáří a všech kategorií, jak v chovných stanicích, tak i u smluvních cvičitelů, při srazech, prověrkách a soutěžích organizovaných krajskými, okresními nebo oblastními kynology (dále jen "kynolog"), příp. při dalších stanovených akcích.

Čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

(1) Tematický plán - časové a obsahové vymezení podmínek výcviku psů, specifikace náplně výcvikových a učebních osnov jednotlivých typů kurzů, stanovení metodiky a rozsahu výcviku a zkoušek; je řídícím dokumentem nejen pro výcviková střediska, ale i podkladem pro přípravu psů pro zařazení do úlohy a kategorie i mimo výcviková střediska.

(2) Cvik - úkol, úkon nebo činnost, které musí pes provádět při přezkušování v souvislosti se zařazením do úlohy a kategorie.

(3) Disciplína - soubor cviků, zaměřených na určitou specifickou činnost (poslušnost, obrana, pachové práce, speciální práce). Zpravidla je zařazena do souboru disciplín, přezkušovaných v souvislosti se zařazením psa do úlohy a kategorie.

(4) Výcvikový kurz (dále jen "kurz") - kurz, který je organizován a realizován ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů podle tematického plánu. Pro jednotlivé kategorie psů je určen vždy jiný typ kurzu, lišící se specializací a délkou trvání.

Rozlišujeme následující typy kurzů:

NÁZEV KURZU
ZNAČKA
DÉLKA (týdny)
základní kurz ZK 10
kurz pro figuranty KF  2
kurz pro mladé psy KMP  4
kurz pro psy připravované ke splnění podmínek chovnosti KPCH 3
HLÍDKOVÍ PSI
kondiční kurz pro hlídkové psy KKHP 4
doškolovací kurz pro hlídkové psy DKHP 6
PÁTRACÍ PSI
kondiční kurz pro pátrací psy KKPP 4
speciální kurz pro pátrací psy SKPP 20
doškolovací kurz pro pátrací psy DKPP 8
PSI SPECIALISTÉ
speciální kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob v dopravních prostředcích SKVO 8
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob ZKSPO 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob metodou pachové identifikace ZKSPI 10
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob metodou pachové identifikace DKSPI 8
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání drog ZKSPD 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání drog DKSPD 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání zbraní ZKSPZ 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání zbraní DKSPZ 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání výbušnin ZKSPV 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání výbušnin DKSPV 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání mrtvol ZKSPM 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání mrtvol DKSPM 6

(5) Výcvikové středisko - rozumí se tím výcvikové středisko psovodů a služebních psů, jehož činnost je řízena a organizována prostřednictvím vedoucího výcvikového střediska ředitelstvím příslušné služby Policie České republiky. Je určeno k provádění výcviku psů a jejich přezkušování v jednotlivých typech kurzů podle stanovených tematických plánů.

(6) Smluvní cvičitel - příslušník Policie České republiky nebo občan, se kterým Policie České republiky uzavřela dohodu o výchově štěněte.

II. Zásady přezkušování a hodnocení

Čl. 3 Zásady přezkušování psů

(1) Psi jsou přezkušováni:

 • a) za účelem zařazení psa do úlohy a kategorie,
 • b) za účelem obhájení získané úlohy a kategorie,
 • c) v případech stanovených v tematických plánech.

(2) Přezkušování psů se provádí podle kritérií stanovených příslušnými soubory disciplín pro jednotlivé úlohy a kategorie psů. Přezkušování štěňat se provádí podle kritérií stanovených příslušnými soubory cviků pro štěňata různého stáří.

(3) Přezkušování psů provádí příslušní kynologové, kteří přípravu psovodů a psů organizují, anebo komise ve výcvikových střediscích psovodů a služebních psů (dále jen "výcvikové středisko"). Za přezkoušení lze považovat i splnění limitu bodového zisku na krajské nebo celostátní soutěži psovodů, organizované v kalendářním roce, ve kterém by měl být pes přezkoušen.

(4) Přezkušování psů na závěr každého kurzu, provádí komise určená ředitelem příslušné služby Policie České republiky, které výcvikové středisko náleží. Provádí se v rozsahu kritérií stanovených tematickými plány pro jednotlivé typy kurzů a pro jednotlivé úlohy a kategorie psů.

(5) Zařazení do úlohy a kategorie má platnost jeden rok od přezkoušení; po uplynutí této doby musí být pes znovu přezkoušen příslušným kynologem nebo zkušební komisí.

(6) Výsledky přezkušování se zaznamenávají do "Evidenční knihy služebního psa".

Čl. 4 Zásady přezkušování štěňat

(1) Základní přezkušování se provádí:

 • a) při dosažení požadovaného stáří štěněte (4,6,9,12-15 měsíců) dle stanovených disciplín tímto zkušebním řádem,
 • b) při ukončení výchovy štěněte v chovné stanici nebo u smluvního cvičitele,
 • c) při nástupu do kurzu, pro který je povinnost přezkoušení stanovena tematickým plánem.

(2) Přezkušování štěňat v chovných stanicích provádějí vedoucí chovných stanic, příp. jimi pověření pracovníci.

(3) Přezkušování štěňat u smluvních cvičitelů provádí kynolog, který štěně z chovné stanice převzal do evidence, a který o něm vede stanovenou dokumentaci.

(4) Vypracování vlastní stopy ve frekvenci, štěňaty předávanými z chovných stanic Policie České republiky, nepodmiňuje ukončení výchovy.

(5) Kromě úspěšného splnění cviků v jednotlivých souborech cviků a dosažení určitého hodnocení, je rozhodující pro ukončení výchovy štěněte i dosažení utlumení nežádoucích reakcí štěněte na divokou zvěř a domácí zvířata.

Čl. 5 Zásady hodnocení

(1) Na základě posouzení úrovně provedení jednotlivých cviků, souborů cviků, disciplín a souborů disciplín jsou psu přiděleny body podle příslušných tabulek bodového hodnocení.

(2) Každý cvik je ohodnocen určitým počtem bodů, ze kterých jsou strhávány dílčí body za drobné nebo hrubé chyby v provedení cviku.

 

(3) Za drobnou chybu se považuje nepřesnost v provedení cviku, která neohrožuje jeho splnění. Postihuje se ztrátou 1-2 bodů.

Za drobnou chybu se považují následující nepřesnosti a nedostatky:

 • provedení cviku pomalu, neochotně nebo nepřesně,
 • opakovaní povelu nebo posunku,
 • předbíhání, zaostávání, odbíhání do stran (snížená ovladatelnost),
 • projevy nežádoucího dynamického stereotypu (např. vyrážení, změna polohy atd.),
 • popocházení nebo plížení do vzdálenosti 1 m,
 • dotyk překážky při jejím překonávání,
 • těžké překonání překážky, - nedoskočení při překonání jámy,
 • nezastavení po překonání jámy,
 • seskok při sestupu po žebříku v jeho dolní polovině,
 • upuštění předmětu (aportu) a opětovné uchopení,
 • nepuštění předmětu (aportu) na povel,
 • nepředsednutí po přinesení předmětu (aportu),
 • překusování předmětu (aportu),
 • nedokonalé štěkání,
 • změna polohy při štěkání,
 • malé vybočení a nedodržení vzdálenosti při vysílání,
 • nehlášení nalezení předmětu na stopě zvednutím ruky psovoda.

(4) Za hrubou chybu se považuje nepřesnost v provedení cviku, která ohrožuje jeho splnění. Postihuje se ztrátou 3-5 bodů. Považují se za ni následující nepřesnosti a nedostatky:

 • výrazné předbíhání, zaostávání nebo odbíhání do stran (snížená ovladatelnost),
 • nesplnění stanovené polohy (neprovedení cviku při souboru cviků),
 • jednotlivé nevýrazné štěkání,
 • upuštění předmětu (aportu) bez povelu a jeho následné neuchopení,
 • pád nebo seskok při sestupu po žebříku v jeho horní polovině,
 • překonání překážky nebo žebříku pouze jedním směrem,
 • velké vybočení a nedodržení vzdálenosti při vysílání,
 • změna polohy při odložení,
 • popocházení nebo plížení do vzdálenosti větší než 1 m,
 • silná (pasivní nebo aktivní) reakce na střelbu; pes ale neuteče,
 • hlasité a časté používání povelů (revír) při obranných pracech,
 • odbíhání od pomocníka do vzdálenosti max. 10 m.

(5) Ovlivňování psa psovodem, příp. jinou osobou, např. používáním pomocných povelů a posunků, není při provádění cviků dovoleno. Oslovení psa jménem je povoleno jen v případě, kdy je třeba soustředit jeho pozornost na provedení daného cviku.

(6) Při provádění cviků (souborů cviků a disciplín), přezkušovaných v základním kurzu, anebo v kurzu pro mladé psy, je s ohledem na specifičnost těchto typů kurzů, povoleno používat současně povel i posunek, aniž to ovlivní bodové hodnocení.

Čl. 6 Zařazování psů do úlohy a kategorie

(1) Zařazením psa do určité úlohy a kategorie se vyjadřuje stupeň cvičenosti psa, jeho schopnosti a upotřebitelnost při výkonu služby; na základě úlohy je pes zařazen do příslušné kategorie. Zařazení do určité úlohy (kategorie) je rovněž podmíněno dosažením určitého bodového hodnocení v rámci přezkušování ze souboru disciplín, stanoveného pro danou úlohu.

(2) Rozlišujeme následující kategorie psů:

a)rozpracovaní psi ve stáří 12-15 měsíců, připravovaní k absolvování základního kurzu a následnému zařazení do vyšší kategorie,
b) hlídkoví psi vycvičení k vyhledávání osob na základě jejich pachového mraku, k propátrávání určených prostorů za účelem ukrytých osob, k obraně policejní hlídky apod.
c) pátrací psi vycvičeni k vypracovávání stop (ve frekvenci), k rozlišování předmětů a označování osob,
d) specialisté psi vycvičení ke speciálním pachovým pracem,
e) strážní psi vycvičení k samostatnému střežení stanovišť na pevném nebo pohyblivém úvazu, ke střežení na volno v ohrazeném prostoru a vyštěkání přibližující se osoby (skupiny osob).

(3) Rozdělení psů podle jednotlivých úloh a kategorií, stručnou charakteristiku jednotlivých úloh a přehled používaných zkratek znázorňuje následující tabulka:

Kategorie psů

Úloha

Charakteristika - schopnost

ROZPRACOVANÍ R plní disciplíny stanovené pro štěňata 12-15 měsíců stará
HLÍDKOVÍ HI schopen vypracovat v terénu cizí stopu starou 1 hodinu a ve frekvenci stopu čerstvou; schopen plnit disciplíny stanovené pro hlídkové psy HI
HII schopen vypracovat v terénu stopu 1-3 hodiny starou a ve frekvenci stopu 20 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro hlídkové psy HII
PÁTRACÍ PI schopen vypracovat v terénu stopu 4 hodiny starou a ve frekvenci stopu 30 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PI
PII schopen vypracovat v terénu stopu 5 hodin starou a ve frekvenci stopu 40 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PII
PIII schopen vypracovat v terénu stopu 6 hodin starou a ve frekvenci 1 hodinu starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PIII
PIV schopen vypracovat v terénu stopu 8 hodin a více starou a stopu ve frekvenci 1,5 hodiny starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PIV
SPECIALISTÉ MPI specialista k vyhledávání osob metodou pachové identifikace; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPO specialista k vyhledávání osob v dopravních prostředcích; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPV specialista k vyhledávání výbušnin; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPZ specialista k vyhledávání zbraní; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPD specialista k vyhledávání drog; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPM specialista k vyhledávání mrtvol; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPJ specialista k jiným speciálním pracím; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
STRÁŽNÍ S schopen střežit objekty a plnit disciplíny pro strážní psy

(4) Zařazení psa do určité úlohy a kategorie je podmíněno složením stanovené zkoušky, t.j. dosažením výsledné známky nejméně "uspokojivý", což znamená zisk minimálně 60% bodů z možného bodového zisku (hlídkoví psi musí navíc dosáhnout v disciplínách obrany minimálně 70 % bodů z možného bodového zisku).

(5) Nesplní-li pes kritéria pro zařazení do úlohy a kategorie stanovené tematickým plánem, je zařazen do úlohy a kategorie, pro kterou úspěšně zkoušku složil. Prokáže-li pes vyšší schopnosti, než stanovují kritéria pro zařazení do dané úlohy a kategorie, lze psa zařadit do vyšší úlohy v dané kategorii nebo do úlohy ve vyšší kategorii, příp. mu může být přidělena značka speciálního použití.

(6) Při přezkušování psů z pachových disciplín, je psu umožněno vypracovat náhradní stopu, pokud v této disciplíně neuspěl.

(7) Změnu zařazení psa do určité úlohy nebo kategorie lze provést pouze na základě jeho přezkoušení.

(8) Pes, který při přezkušování projeví silnou bázlivou reakci na výstřely, nemůže být zařazen do žádné úlohy a kategorie; není vhodný pro výkon služby a musí být vyřazen z evidence.

Čl. 7 Značka speciálního použití

(1) Značka speciálního použití se přiděluje psům, zařazeným do kategorie hlídkový pes nebo pátrací pes, podle jejich specializace, a to takto:

ZNAČKA

SPECIALIZACE

OZ vynikající obranář, zvlášť důrazné zadržení a zákroky, důrazná obrana psovoda; specialista na likvidaci pachatele
OP vynikající obranář, specialista na průzkum terénu i objektů (zájem, vytrvalost a rychlost)
SO specialista na označování osob
SZ specialista na ztotožňování předmětů
 

(2) Podmínkou pro přidělení značky speciálního použití musí být dosažení 100% bodového zisku. V průběhu výcviku a výkonu služby v období před přezkoušením musí pes vykazovat velmi nízký počet omylů při provádění jednotlivých cviků.

(3) Značku speciálního použití lze rozšířit nebo změnit na základě přezkoušení. Záznam o novém přezkoušení za tímto účelem se provádí do evidenční knížky, přičemž se značka speciálního použití vyznačí na titulní stránce evidenční knihy.

Čl. 8 Materiální a technické zabezpečení

(1) Výstroj psa - při každém přezkušování musí být pes (štěně) řádně ustrojen. Pro přezkušování jednotlivých souborů disciplín (disciplín a cviků) se používá předepsaná výstroj, která může být zpřesněna vždy před každým přezkušováním. Pod pojmem "výstroj psa" se pro potřebu tohoto zkušebního řádu rozumí:

 • a) náhubek,
 • b) hladký obojek (použití ostnatého obojku je nepřípustné),
 • c) krátké vodítko, d) stopovací šňůra,
 • e) stopovací postroj,
 • f) další speciální součásti výstroje pro psy specialisty.

(2) Ostatním materiálním zabezpečením se v tomto zkušebním řádu rozumí:

 • určený dopravní prostředek,
 • případná spojovací technika,
 • pistole nebo samopal s cvičnou municí (1 ks),
 • ochranný rukáv (1x FRABO, 1x VEGA SPORT),
 • ochranný oděv,
 • materiál pro přezkušování speciálních disciplín,
 • úvazný kolík (1 ks),
 • úvazný řetěz (1 ks).

(3) Vybavení psovodů je upřesňováno dle klimatických podmínek a způsobu prováděného přezkoušení.

III. Hodnocení štěňat

Čl. 9 Tabulky bodového hodnocení

STUPEŇ HODNOCENÍ

MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK

max.25 max.35 max.55 max.85
VELMI DOBRÝ 25 - 22 35 - 32 55 - 50 85 - 77
DOBRÝ 21 - 20 31 - 28 49 - 44 76 - 68
USPOKOJIVÝ 19 - 15 27 - 21 43 - 33 67 - 51
NEUSPOKOJIVÝ 14 - 0 20 - 0 32 - 0 50 - 0

(1) Cviky a soubory cviků, ze kterých jsou štěňata při přezkušování prověřována jsou ohodnoceny určitým počtem bodů. Jejich součet je rozhodující pro stanovení určitého stupně hodnocení. Stanovení stupně hodnocení podle získaného počtu bodů je vyjádřeno v následující tabulce:

Čl. 10 Soubory cviků

(1) Za účelem zjištění úrovně rozvinutí vloh štěňat, jsou štěňata různého stáří přezkušována z následujících souborů cviků:

 • a) soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 4 měsíců,
 • b) soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 6 měsíců,
 • c) soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 9 měsíců, d) soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 12-15 měsíců (R - pes rozpracovaný).

(2) Přehled cviků v jednotlivých disciplínách stanovených pro přezkušování štěňat různého stáří a jejich bodové hodnocení bodové ztráty, vyjadřují tabulky v čl. 11.

Čl. 11 Soubory cviků přezkušované u štěňat a jejich hodnocení

(1) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 4 měsíců:

Poř.č.

Název cviku

Bodové max.

1. NÁVYK NA JMÉNO A PŘIVOLÁNÍ 5
2. CHOVÁNÍ NA ULICI (průchod skupinou osob na nefrekventovaných místech) 5
3. CHOVÁNÍ PO VSTUPU DO TMAVÉ MÍSTNOSTI (štěně bez vodítka, návyk na různé podlahové krytiny) 5
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět) 5
5. VLASTNÍ STOPA - ČERSTVÁ, 25 KROKŮ DLOUHÁ (vodítko krátké, vlečka) 5
C E L K E M 25

 

(2) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. NÁVYK NA JMÉNO A PŘIVOLÁNÍ
pes přiběhne k psovodovi na první povel a s jeho  pomocí předsedne 5
pes přiběhne k psovodovi na opakovaný povel a s jeho pomocí předsedne 4-3
pes přiběhne k psovodovi na opakovaný povel za  pomoci pamlsku nebo aportu a s jeho pomocí předsedne, pes odbíhá od psovoda 2-1
2. CHOVÁNÍ NA ULICI (průchod skupinou osob na nefrekventovaných místech)
pes nereaguje na rušivé podněty ani osoby 5
pes mírně reaguje na rušivé podněty a osoby 4-3
pes projevuje menší bázlivost na rušivé podněty  a osoby 2-1
3. CHOVÁNÍ PO VSTUPU DO TMAVÉ MÍSTNOSTI (štěně bez vodítka, návyk na různé podlahové krytiny)
pes aktivně následuje psovoda do místnosti 5
pes následuje psovoda do místnosti za pomocí aportu nebo pamlsku 4-3
pes následuje psovoda do místnosti pouze na vodítku 2-1
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět)
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi 5
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho k psovodovi, kde ho pouští 4-3
 pes má zájem pouze o aport v pohybu (na šňůře) nebo o potravinový aport (kosti apod.) 2-1
5. VLASTNÍ STOPA - ČERSTVÁ, 25 KROKŮ DLOUHÁ (vodítko krátké, vlečka)
pes aktivně a se zájmem sleduje stopu 5
pes méně aktivně sleduje stopu, vybíhá ze stopy a pod. 4-3
pes jeví malý zájem o stopu a je na ni opakovaně naváděn 2-1

 

(3) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 6 měsíců:

Poř. č.

Název cviku

Max. počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE S POMOCÍ 5
2. CHOVÁNÍ PSA PŘI VSTUPU DO MÍSTNOSTI S OSOBAMI (vstup po schodišti) 5
3. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA (vykročení a zastavení) 5
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět) 5
5. PŘEKONÁNÍ KLADINY S PLNÝMI NÁBĚHY, MŮSTKU PŘES VODNÍ TOK JEDNÍM SMĚREM (na vodítku) 5
6. REAKCE NA STŘELBU ZE VZDÁLENOSTI VÍCE NEŽ 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
7. VYPRACOVÁNÍ ČERSTVÉ VLASTNÍ STOPY, DLOUHÉ 50 M, S OBLOUKEM, UKONČENÉ PŘEDMĚTEM (PAMLSKEM) 5
8. ROZVÍJENÍ AKTIVNÍ OBRANY PSA (ZLOBY) BEZ ZÁKUSU DO OCHRANNÝCH POMŮCEK 5
C E L K E M 35

 

(4) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE S POMOCÍ
pes přiběhne na první povel, předsedne a s pomocí psovoda přisedne k noze; možnost přilákání 5
pes přiběhne na první povel a předsedne na opakovaný povel 4-3
pes přiběhne za pomoci pamlsku nebo aportu, nepředsedne ani na opakovaný povel 2-1
2. CHOVÁNÍ PSA PŘI VSTUPU DO MÍSTNOSTI S OSOBAMI (vstup po schodišti)
 pes aktivně následuje psovoda do místnosti 5
pes následuje psovoda do místnosti za pomoci aportu pomocí aportu nebo pamlsku 4-3
pes následuje psovoda do místnosti jen na vodítku 2-1
3. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA (vykročení a zastavení)
pes aktivně sleduje psovoda při chůzi a při zastavení na povel dosedá k jeho noze 5
pes aktivně sleduje psovoda při chůzi s menšími nepřesnostmi a na povel dosedá nepřesně k jeho noze 4-3
pes sleduje psovoda při chůzi nepřesně a přisedá až na opakované povely 2-1
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět)
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi 5
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi, kde ho pouští 4-3
pes má zájem pouze o aport v pohybu (na šňůře) nebo o potravinový aport (kosti apod.) 2-1
5. PŘEKONÁNÍ KLADINY S PLNÝMI NÁBĚHY, MŮSTKU PŘES VODNÍ TOK JEDNÍM SMĚREM (na vodítku)
pes překoná kladinu (můstek) bez bázně 5
pes překoná kladinu (můstek) s menšími nedostatky (naskakuje z boku, seskakuje z kladiny ap.) 4-3
pes při překonávání kladiny (můstku) projevuje bázlivost 2-1
6. REAKCE NA STŘELBU ZE VZDÁLENOSTI VÍCE NEŽ 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
pes je na povel vypuštěn z vodítka a po výstřelu zkoušejícího následuje přivolání psa  
7. VYPRACOVÁNÍ ČERSTVÉ VLASTNÍ STOPY, DLOUHÉ 50 M, S OBLOUKEM, UKONČENÉ PŘEDMĚTEM (PAMLSKEM)
pes aktivně a se zájmem sleduje stopu 5
pes méně aktivně sleduje stopu, vybíhá ze stopy ap. 4-3
pes jeví malý zájem o stopu a je na ni opakovaně naváděn 2-1
8. ROZVÍJENÍ AKTIVNÍ OBRANY PSA (ZLOBY) BEZ ZÁKUSU DO DO OCHRANNÝCH POMŮCEK
pes aktivně reaguje na figuranta ze stanovené vzdálenosti 5
 pes aktivně reaguje na figuranta, ale ve větší než stanovené vzdálenosti 4-3
pes projevuje při reakci na figuranta menší bázlivost 2-1
(5) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 9 měsíců

Poř. č.

Název cviku

Max.počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI 5
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU S OBRATY ZA POHYBU U NOHY PSOVODA ZAUJETÍ POLOHY "SEDNI" A "LEHNI" 5
3. APORT VOLNÝ - (nácvikově, činka 250 g) 5
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem) 5
5. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 1 minuta, pes před psovodem do 10 kroků) 5
6. REAKCE NA STŘELBU NA VZDÁLENOST 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
7. STOPA PSOVODA DLOUHÁ 180 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 15 MINUT STARÁ 5
8. ČERSTVÁ STOPA PSOVODA NA TVRDÉM PODKLADU 100 KROKŮ DLOUHÁ, ZAKONČENÁ PŘEDMĚTEM, (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě) 5
9. ROZVÍJENÍ ZLOBY V KRUHU SE ZÁKUSEM PSA DO PEŠKA NEBO RUKÁVU A ODOLNOST VŮČI NÁPŘAHU 10
10. ZADRŽENÍ - COUVAČKA NA 5 KROKŮ 10
C E L K E M 55

(6) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI
pes přiběhne na první povel, předsedne před psovoda a přisedne k jeho noze 5
pes přiběhne na opakovaný povel, předsedne a nepřesně přisedne k noze psovoda 4-3
pes přiběhne na opakovaný povel, nepřesně předsedá a nepřesně přisedne k noze psovoda 2-1
pes neprovede cvik ani na třetí povel 0
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU S OBRATY ZA POHYBU U NOHY PSOVODA, ZAUJETÍ POLOHY "SEDNI" A "LEHNI"
pes přesně a radostně sleduje psovoda, přesně provádí obraty, správně zaujímá obě polohy 5
pes radostně sleduje psovoda, ale předchází ho nebo se za ním opožďuje; nezaujme jednu polohu 4-3
pes sleduje psovoda, ale předchází ho nebo se za ním opožďuje; obraty provádí za pomoci psovoda 2-1
pes po celou dobu chůze neukázněně natahuje vodítko 0
3. APORT VOLNÝ - (nácvikově, činka 250 g)
 
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí a nepustí ho 5
(pes nebo činka na vodítku) pes přinese aport na vzdálenost předsednutí, kde ho pustí, a nebo ho během přinášení před psovoda několikrát upustí, avšak v předsednutí ho nepustí 4-3
 pes přináší aport pouze do vzdálenosti krátkého vodítka a pustí ho 2-1
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem)
pes na posunek a povel 3x silně zaštěká 5
pes štěká pouze na opakované posunky a povely 4-3
pes štěká pouze na aport nebo pamlsek 2-1
5. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 1 minuta, pes před psovodem do 10 kroků)
pes na povel a posunek zaujme polohu a zůstane na místě 5
pes na povel a posunek zaujme polohu, ale změní ji nebo zůstane na místě, ale až na druhý povel, anebo opustí místo do vzdálenosti 1 m 4-3
pes zaujme polohu a zůstane na místě pouze na opakovaný povel, anebo opustí místo do vzdálenosti 1 - 2 m 2-1
6. REAKCE NA STŘELBU NA VZDÁLENOST 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
pes je na povel vypuštěn z vodítka a po výstřelu zkoušejícího následuje přivolání psa ano/ne
7. STOPA PSOVODA DLOUHÁ 180 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 15 MINUT STARÁ
pes vypracuje celou stopu a označí oba předměty 5
pes vypracuje celou stopu, ale neoznačí předměty 4
pes vypracuje celou stopu, ale odbíhá, a neoznačí předměty 3
pes vypracuje celou stopu, ale s menším zájmem, a neoznačí předměty 2
8. ČERSTVÁ STOPA PSOVODA NA TVRDÉM PODKLADU 100 KROKŮ DLOUHÁ, ZAKONČENÁ PŘEDMĚTEM (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě)
 
pes vypracuje celou stopu se zájmem a označí předmět 5
pes vypracuje celou stopu se zájmem, ale neoznačí předmět 4
pes vypracuje celou stopu jen za výrazného ovlivňování psovodem a neoznačí předmět 3-1
9. ROZVÍJENÍ ZLOBY V KRUHU SE ZÁKUSEM PSA DO PEŠKA NEBO RUKÁVU A ODOLNOST VŮČI NÁPŘAHU
pes aktivně reaguje na figuranta a má pevný a plný zákus 10
 pes aktivně reaguje na figuranta, má pevný, ale ne plný zákus 9-7
pes aktivně reaguje na figuranta, ale nemá pevný ani plný zákus 6-4
pes méně aktivně reaguje na figuranta, na peška reaguje jen částečně (střídavě ho zakusuje a pouští) a má nedostatečný zákus 3-1
10 ZADRŽENÍ - COUVAČKA NA 5 KROKŮ
pes aktivně reaguje na figuranta a má pevný a plný zákus 10
pes aktivně reaguje na figuranta, má pevný, ale ne plný zákus 9-7
pes aktivně reaguje na figuranta, ale nemá pevný ani plný zákus 6-4
pes méně aktivně reaguje na figuranta, na peška reaguje jen částečně (střídavě ho zakusuje a pouští) a má nedostatečný zákus 3-1

 

(7) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 12-15 měsíců (R - pes rozpracovaný)

Poř.č.

Název cviku

Max.počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI 5
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA A OBRATY  ZA POHYBU I NA MÍSTĚ 5
3. ZAUJETÍ POLOHY PSA U NOHY PSOVODA - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes na vodítku) 5
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem) 5
5. APORT VOLNÝ (činka 250 g) 5
6. PŘEKONÁNÍ KLADINY V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku, kladina vysoká 1 m) 5
7. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 3 minuty, pes před psovodem do 20 kroků) 5
8. REAKCE NA STŘELBU PŘI CHŮZI A PŘI ODLOŽENÍ (ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
9. STOPA VLASTNÍ DLOUHÁ 380 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 30 MINUT STARÁ 10
10. STOPA VLASTNÍ VE FREKVENCI, ČERSTVÁ, S JEDNÍM PŘECHODEM NEBO LOMEM A SE DVĚMA PŘEDMĚTY (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě) 10
11. VYŠTĚKÁNÍ FIGURANTA V TERÉNU V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku) 10
12. HLADKÉ ZADRŽENÍ NA VZDÁLENOST 20-25 KROKŮ 10
13. ZADRŽENÍ COUVAČKA 20-25 KROKŮ S NÁPŘAHY 10
C E L K E M 85

 (8) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA A OBRATY ZA POHYBU I NA MÍSTĚ
 hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
3. ZAUJETÍ POLOHY PSA U NOHY PSOVODA - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes na vodítku)
pes zaujme stanovenou polohu rychle a na první povel 5
pes nezaujme jednu ze stanovených poloh, ostatní zaujímá pomalu 4-3
pes nezaujme jednu ze stanovených poloh, ostatní zaujímá až na opakovaný povel 2-1
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem)
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
5. APORT VOLNÝ (činka 250 g)
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí na první povel a nepustí ho 5
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí až na opakovaný povel a pomalu, aport však nepustí 4-3
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí až na opakovaný povel a pomalu, avšak aport pustí 2-1
6. PŘEKONÁNÍ KLADINY V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku, kladina vysoká 1 m)
 
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 6 měsíců  
7. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 3 minuty, pes před psovodem do 20 kroků)
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
8. REAKCE NA STŘELBU PŘI CHŮZI A PŘI ODLOŽENÍ (ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
 hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
9. STOPA VLASTNÍ DLOUHÁ 380 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 30 MINUT STARÁ
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí oba předměty 10
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí pouze jeden předmět 8
pes aktivně vypracuje celou stopu, avšak neoznačí předměty 6
pes vypracuje stopu s menším zájmem a za častého povzbuzování, předměty neoznačí 5
pes vypracuje stopu bez zájmu a jen za neustálého  povzbuzování; předměty neoznačí 2
10. STOPA VLASTNÍ VE FREKVENCI, ČERSTVÁ, S JEDNÍM PŘECHODEM NEBO LOMEM A SE DVĚMA PŘEDMĚTY (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě)
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí oba předměty 10
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí pouze jeden předmět 8
pes aktivně vypracuje celou stopu, avšak neoznačí  předměty 6
pes vypracuje stopu s menším zájmem a za častého povzbuzování; předměty neoznačí 5
pes vypracuje stopu bez zájmu a jen za neustálého povzbuzování; předměty neoznačí 2
11. VYŠTĚKÁNÍ FIGURANTA V TERÉNU V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku)
pes samostatně nalezne figuranta a trvale ho vyštěkává 10
pes samostatně nalezne figuranta, ale nedůrazně ho vyštěkává a napadá ho 9-7
pes nalezne a vyštěká figuranta, ale až po té, co jím byl vydrážděn 6-4
pes nalezne figuranta, ale nepřesvědčivě ho vyštěkává a odbíhá od něho 3-1
12. HLADKÉ ZADRŽENÍ NA VZDÁLENOST 20-25 KROKŮ
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda pevným a plným zákusem 10
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda pevným, ale ne plným zákusem 9-7
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda plným, ale ne pevným zákusem, a překusuje 5-4
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda, avšak nemá plný ani pevný zákus, překusuje, pouští a znovu zakusuje 3-1
13. ZADR

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode